ពិល

 • Biogas torch

  ឡជីវឧស្ម័ន

  、、 ធាតុដកស្រង់

  ឡជីវឧស្ម័នកំណត់ ១០០ ម៉ែត្រគូប

  សន្ទស្សន៍ប្រតិបត្តិការ៖

  ជួរចំហេះមេតាណុល៖ ១០០ ម ៣ / ម៉

  មាតិកាសំណើមមេតាន៖ ≤៦%

  មាតិកាមេតាន៖ ≥៣៥% -៥៥% (ជាមួយនឹងមាតិកាមេតានរហូតដល់ ៥៥% ពិលនឹងឆេះរហូតដល់ ១០០ ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយម៉ោង)

  មាតិកាអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីតៈ ≤៥០ ភី

  ភាពមិនបរិសុទ្ធផ្នែកមេកានិច៖ ≤០,២%

  បំពង់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នសំខាន់មិនត្រូវតិចជាង DN40 (ក្រោមលក្ខខណ្ឌសម្ពាធ ៣ គីប៉ា) ។