គំរោងរបស់យើងនៅស៊ូចូវ

ថ្មីៗនេះគំរោងមួយរបស់យើងនៅទីក្រុងចូចូប្រទេសចិន - ធុងជីកម៉ាណារ៉ូប៊ីកកម្ពស់ ២២.៨ ម, ឌី។ ទំហំ ៦.១១ ម៉ែត្រត្រូវបានបញ្ចប់។

news


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា -២០២០